Sustainalyse
2023m. rugpjūčio 29d. redakcija

Bendrosios nuostatos

 1. šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma vartotojų (toliau – Naudotojai) naudojimosi interneto svetaine sustainalyse.com tvarka (toliau – Sustainalyse arba Svetainė), taip pat Naudotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos. Svetainės skiltis „Privatumo politika“ yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.
 2. Sustainalyse.com tvarko ir administruoja MB Misija E, į. k. 306029613, buveinės adresas Kreivasis skg. 18-54, LT-01205 Vilnius, registruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, el. pašto adresas: info@sustainalyse.com, tel. nr.: +370 6 94 62 888 (toliau – Teikėjas).
 3. Naudojimasis Svetaine ir paslaugomis yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Naudotojai Svetainėje yra informuojami papildomai.
 4. Sustainalyse.com Naudotojams suteikiama galimybe naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis, pateikta informacija šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
 5. Sustainalyse.com vartotojas yra fizinis ar juridinis asmuo, naudojantis Sustainalyse.com vartojimo tikslais (toliau – Vartotojas).
 6. šių Taisyklių prasme paslaugos apima visus ir bet kokius Naudotojų veiksmus, kuriuos galima atlikti Svetainėje, įskaitant, tačiau neapsiribojant, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).
 7. Naudotojai sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodami Sustainalyse.com. Naudotojai, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Sustainalyse.com.
 8. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

Paslaugų ir Taisyklių pakeitimai

 1. Naudotojas sutinka, jog Teikėjas bet kuriuo metu gali toliau plėtoti Svetainę bei siūlomų Paslaugų spektrą siekdamas užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą ar dėl kitų su tuo susijusių priežasčių (pavyzdžiui, pasikeitus techniniams reikalavimams ar saugos aspektams), taip pat siekdamas užtikrinti teikiamų Paslaugų kokybę, pasiūlą bei prisitaikyti prie Naudotojų poreikių.
 2. Teikėjas pasilieka teisę bet kada savo išimtine nuožiūra keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles dėl bet kokių teisėtų, pavyzdžiui, teisinių, norminių ar saugumo priežasčių, atsižvelgdamas į galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.
 3. Jeigu Naudotojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.
 4. Iki Svetainės Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais, kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

Garantija

 1. Teikėjas Vartotojui primena apie galiojančią skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų kokybės garantiją pagal įstatymą.

Atsakomybės apribojimas

 1. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Svetainė ir (ar) Paslaugos veikia taip, kokios yra (angl. service as-is) principu ir todėl yra pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Teikėjo pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ar tretiesiems asmenims. Sustainalyse.com nėra ir nebus atsakinga už Svetainėse esančios informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati Sustainalyse.com) ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ar tretiesiems asmenimis.
 2. Laikoma, kad naudojimasis Sustainalyse.com vykdomas nepriekaištingai, jei Svetaine ar jos duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90% laiko per metus. Teikėjas neatsako už Sustainalyse.com ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Teikėjas negali kontroliuoti.

Duomenų naudojimas

 1. Naudojantis Sustainalyse.com, Naudotojo pateiktus ar Teikėjo kitais būdais surinktus asmens ir kitus duomenis (toliau – Duomenys) Teikėjas tvarko, t. y. renka, naudoja, saugo, perduoda tik teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais, ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tinkamo veiklos vykdymo tikslams pasiekti. Naudotojo Duomenis Teikėjas tvarko vadovaujantis šių Taisyklių, taip pat Sustainalyse.com „Privatumo politikos“ nustatyta tvarka.
 2. Duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti Paslaugas Naudotojams ( suteikti informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą Paslaugą ir pan.). Naudotojo Duomenys taip pat yra tvarkomi užklausų atsakymo ir duomenų bazės administravimo Svetainės sistemoje tikslu, tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais bei kitais Privatumo politikoje nurodytais tikslais. Teikėjas renka ir saugo Duomenis elektroniniu būdu. Esant poreikiui, Teikėjas pateikia Naudotojo pateiktų Duomenų išrašus Naudotojui paprašius. Tokia užklausa gali būti pateikta el. paštu support@sustainalyse.com.
 3. Teikėjas garantuoja, kad Duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Teikėjas neperduoda Duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamasis „Privatumo politika“ ar taikytinais teisės aktais.

Intelektinės nuosavybės teisės

 1. Teikėjas yra visų teisių į Sustainalyse.com turinį ir duomenų bazę savininkas bei turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Sustainalyse.com, yra Teikėjo nuosavybė arba Teikėjas turi teisę jais naudotis.
 2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Sustainalyse.com turinio, duomenų bazės, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Teikėjo leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Apsilankius interneto svetainėje yra įrašomi trečiųjų šalių slapukai, kurių renkamų duomenų valdytojais yra Google, Facebook ir tawk.to. Tikslią informaciją apie trečiųjų šalių naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo / slapukų politikose (pavyzdžiui, Google privatumo politikoje, Facebook slapukų politikoje ir tawk.to privatumo politikoje) arba susisiekę su slapukus siunčiančios trečiosios šalies kontaktiniu asmeniu.

Sužinoti, kokie konkretūs slapukai buvo įrašyti jums apsilankius interneto svetainėje, galite patikrinę savo naršyklės nustatymus. Jei naudojate Google Chrome naršyklę, informaciją apie įrašytus slapukus rasite paspaudę kairėje adreso laukelio pusėje esantį mygtuką.

Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

 1. Sustainalyse.com veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Sustainalyse.com veiklos ar susiję su ja, sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
 2. Vartotojas prašymą ir / ar skundą dėl Sustainalyse.com veiklos ir Paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Teikėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti el. paštu, adresu support@sustainalyse.com. Nesutikdamas su Teikėjo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt (interneto svetainė www.vvtat.lt) arba užpildyti prašymo formą Europos Sąjungos Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/.

Informacijos apsaugos priemonės

 1. Teikėjas Duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo jų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo dėl neatsargumo.

Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklės yra taikomos nuo to momento, kai Naudotojas patvirtina, kad su jomis sutinka ir galioja visą santykių tarp Naudotojo ir Teikėjo laikotarpį.
 2. Visi Teikėjo teikiami pranešimai Naudotojams yra teikiami naudojantis Svetaine arba Naudotojo registracijoje ar užklausos formoje nurodytu el. paštu, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta ar nustatyta kitaip. Visi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis pirmiau minėtomis elektroninių ryšių priemonėmis teikiami pranešimai laikomi tinkamai pateiktais jų pristatymo dieną.